Home Licencat Profesionale

Licencat Profesionale

Për t’u njohur me rregulloren për licencat profesionale në fushën e studimit e projektimit dhe mbikqyrjes së kolaudimit të punimeve të ndërtimit, klikoni:

Për të aplikuar për licencë profesionale, klikoni: