SHARE

Qeveria Shqiptare dhe Korporata Shqiptare e Investimeve (AIC), në bashkëpunim me Agjencinë Kombëtare të Planifikimit të Territorit (AKPT), kanë kënaqësinë të prezantojnë 2 THIRRJE TË HAPURA për 2 Çift-Konkurse Ndërkombëtare për Projekt-Ide, për 2 Klastera të Institucioneve Publike dhe 2 Zhvillime Multi-funksionale (të grupuara), nëpërmjet një STRATEGJIE INOVATIVE PËR ZHVILLIMIN E PRONËS PUBLIKE, e cila synon energjizimin e qyteteve.

Sot, një pjesë e konsiderueshme e infrastrukturës administrative ndodhet në ndërtesa të amortizuara, në prona shtetërore, shumica e të cilave ndërtuar shekullin e kaluar dhe me cilësi të ulët. Përtej konsumit të kohës, shumë prej tyre pësuan dëmtime strukturore gjatë tërmetit të 2019-ës. Megjithatë, këto prona publike përfaqësojnë asete me vlerë të konsiderueshme ekonomike.

AIC, krijuar nga Qeveria Shqiptare si një korporatë që ka në fokus të mirën publike, ka për detyrë t’i transformojë këto prona nëpërmjet mekanizmave financiarë për të rritur vlerën e tyre ekonomike. Në këtë përpjekje të gjerë për të rindërtuar një pjesë të konsiderueshme të administratës publike, AIC do të koordinojë procesin e transformimit me zhvilluesit e sektorit privat, të cilët në këmbim të së drejtës për të zhvilluar prona të amortizuara, do të financojnë ndërtimin e disa klasterave qeveritare, duke ofruar hapësira pune bashkëkohore për shumë agjenci qeveritare.

Ky konkurs synon të gjenerojë propozime në zbatim të këtij vizion të dyfishtë për të përmirësuar inftastrukturën administrative dhe zhvilluar qytetin. Ne synojmë projekte novatore dhe largpamëse që harmonizojnë kërkesa të ndryshme programore, duke mbetur fleksibël për t’iu përshtatur përdorimeve të ardhshme.

Faza 1 – dokumentet e kualifikimit dhe projekt-ideja paraprake – finalistët 5×2
Faza 2 – projekt-ideja – fituesit 1×2
Finalistët (5×2) do të marrin shpërblime prej 40,000 Euro

Afati i fundit Faza 1: 5 korrik (15:00 CET) | Afati i fundit Faza 2: 26 gusht (15:00 CET)

Dëshirojmë të inkurajojmë çdo profesionist të frymëzuar dhe pasionant që t’i përgjigjet kësaj thirrjeje sfiduese.

https://planifikimi.gov.al/index.php?id=1456&L=0

The Government of Albania (GoA) and the Albanian Investment Corporation (AIC), in collaboration with the National Territorial Planning Agency (AKPT), are pleased to introduce 2 OPEN CALLS for 2 Dual International Concept Design Competitions, for 2 Public Institution Clusters and 2 Mixed-use Developments – grouped in pairs – representing an INNOVATIVE PUBLIC PROPERTY DEVELOPMENT STRATEGY aimed at energizing cities.

Today, much of the administrative infrastructure is located in amortized buildings on state-owned properties, most of which were constructed with low quality during the twentieth century. Beyond the wear of time, many of these buildings sustained structural damage in the 2019 earthquake. However, these government properties represent assets with substantial economic value.

AIC, established by GoA and set up as a corporation with the public as the intended beneficiary, is tasked with transforming these properties through financial mechanisms to leverage their economic value. In this large-scale effort to rebuild a significant portion of the public administration, AIC will coordinate the transformation process with private-sector developers, who in exchange for the right to develop highly amortized properties will finance the development of several government clusters, providing modern, accessible, and efficient workspaces for numerous government agencies.

This competition seeks to generate proposals to realize this twofold vision of administrative infrastructure upgrading and contemporary mixed-use development. We aim for innovative and forward-thinking designs that harmonize diverse programmatic requirements while remaining flexible enough to accommodate future uses.

Stage 1 – qualification documents and preliminary sketch – 5×2 finalists
Stage 2 – concept design – 1×2 winners
Finalists (5×2) will receive rewards of Euro 40,000

Deadline Stage 1: July 5 (15:00 CET) | Deadline Stage 2: August 26 (15:00 CET)

We encourage all inspired professionals to respond to this challenging call for participation, contributing their expertise to help bring this vision to life in projects soon.

https://planifikimi.gov.al/index.php?id=1456&L=0


Warning: A non-numeric value encountered in /home/mqkogwamfbry/public_html/shash.info/wp-content/themes/Newsmag/includes/wp_booster/td_block.php on line 997

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here